FDA advisors back GlaxoSmithKline RSV vaccine for older adults

by